55 млн. лв са отпуснати за селско стопанство

Държавен фонд „Земеделие” е отпуснал 55 млн. лв. за кредитиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони през 2012 година. Схемата за рефинансиране на търговски банки кредитира проекти по 8 мерки. Тя се прилага в сътрудничество с 21 търговски банки, с които фонд „Земеделие“ има сключени договори. Така бенефициентите могат да се възползват от по-изгодни условия за кредитиране – фиксирана годишна лихва от 7 % и срок на погасяване до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период. През 2012 бе отбелязан засилен интерес към схемата. Бяха финансирани 248 проекта по четири от мерките на програмата – 121, 123, 311, 312. Най-много като брой и стойност са кредитите за модернизиране на земеделските стопанства – общо 131 броя, а ресурсът за тях възлиза на над 23.3 млн. лева. Други 58 кредита за 15.5 млн. лв. са отпуснати за създаване и развитие на микропредприятия.

Схемата за рефинансиране на търговски банки стартира в края на 2011 година. До момента от банките е заявен ресурс за 296 кредита в размер на 69 млн. лева. Инвестиционната стойност на проектите по тези заеми е над 122 млн. лева. Благодарение на изгодните и достъпни условия за кредитиране голяма част от проектите вече са реализирани и европейските субсидии са усвоени. Предстои да бъдат изпълнени и останалите инвестиционни намерения, а субсидиите да бъдат изплатени през 2013 година.

За да отговори на засиления интерес на бенефициентите, фонд „Земеделие” е осигурил достатъчен финансов ресурс за прилагане на схемата и през новата година.

Моля коментирайте